Regulamin promocji „Promocja do -10% na kurtki i akcesoria”

Regulamin promocji „Promocja do -10% na kurtki i akcesoria”

 

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: „Promocja do -10% na kurtki i akcesoria” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Regulamin”).
 1. Organizatorem promocji „Promocja do -10% na kurtki i akcesoria” (dalej również: „Promocja”) jest Aviation Artur Trendak z siedzibą w Regułach, ul. Bodycha 83, 05-816 Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP: 521-186-15-75, (dalej również: „Organizator”).
 1. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego AAT (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: https://www.trendak.eu/pl/sklep/
 1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się Uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji rabatu procentowego w wysokości do 10% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów z kolekcji AAT 2017tj. kurtki i okulary znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”).
 1. Promocja obowiązuje od dnia 15 września 2017 r. od godziny 1.00 do dnia 31 października 2017 r. do godziny 23.59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
 1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy).
 1. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
 1. złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie obejmujące co najmniej jeden Produkt objęty Promocją
 1. zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 1. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena brutto za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym i objęte Promocją zostaną pomniejszona o wysokość Rabatu, liczonym od pełnej, regularnej ceny brutto Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
 1. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest oddzielnie od ceny każdego Produktu objętego Promocją.
 1. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
 1. Uczestnik Promocji, dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek, skorzystania z Rabatu.
 1. Pełnowartościowe Produkty zakupione w ramach Promocji w Sklepie Internetowym nie podlegają zwrotowi. Uczestnik Promocji może dokonać wymiany pełnowartościowego (niewadliwego) Produktu zakupionego w ramach Promocji na inny rozmiar tego samego Produktu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu takiego Produktu, okazując paragon będący dowodem zakupu Produktu. Powyższe postanowienie nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika Promocji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 1. Realizacja złożonych zamówień w ramach Promocji w Sklepie Internetowym nastąpi po zakończeniu Promocji tj. 31 października 2017 r.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: patryk.k@trendak.eu lub listownie na następujący adres Organizatora:

Aviation Artur Trendak

ul.Nowowiejskiego 26a

96-313 Jaktorów – Kolonia

(dalej również: „Reklamacje”).

 1. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 1. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 1. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem URL: https://www.trendak.eu/pl/ i wchodzi w życie od dnia 15.09.2017 r.
 1. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Promocji dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
 1. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym, a także za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika Promocji podczas rejestracji w Sklepie Internetowym (w przypadku Uczestników Promocji posiadających Konto w Sklepie Internetowym) lub przy złożeniu Zamówienia objętego Promocją.
 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym względem Uczestników Promocji, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. W przypadku Uczestników Promocji, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin został doręczony w formie wiadomości e-mail mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

Zobacz również:

03.05.2020

Wiatrakowce AAT na ratunek puszczy!

26.11.2021

AAT Gyro Show // CH KORONA KIELCE

29.04.2021

MARZYSZ O LATANIU? – ZOSTAŃ PILOTEM!

18.12.2016

LOTNISKO LEICESTER