RODO

RODO

Informacja o Twoich danych osobowych w AAT

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; „RODO”) chcemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jako administrator przetwarzamy dane w celach związanych z zawieranymi transakcjami sprzedaży, rozpoznawaniem reklamacji, w tym na potrzeby bieżących kontaktów handlowych, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu lub zrealizowaniu dostawy. Jeżeli się temu nie sprzeciwiacie, możemy je również wykorzystać, aby skontaktować się z Państwem z prośbą o wyrażenie dobrowolnej zgody na przedstawienie naszych ofert dotyczących nowych produktów. Sprzeciw można wyrazić wysyłając maila na adres, z którego piszemy.

Chcemy także poinformować, że:

  1. Nasze dane kontaktowe to: Aviation Artur Trendak, ul. Nowowiejskiego 26A, 05-825, Jaktorów Kolonia, e-mail: office@trendak.eu;
  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umów, a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania o zgodę niezbędną do przedstawienia Państwu naszej oferty handlowej;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, firmom spedycyjnym i transportowym wyłącznie w związku z realizacją naszych celów;
  5. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, uzyskania ich kopii od AVIATION Artur Trendak jako administratora (zgodnie z danymi adresowymi z pkt. 1 lub za pośrednictwem adresu e-mail) oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją;
  6. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.