Projekty dofinansowane

Regionalny program operacyjny województwa Mazowieckiego

Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 5 432 241,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 616 939,87 zł

Okres realizacji: 01.11.2018 – 30.06.2020

Celem prowadzonych badań jest zaprojektowanie, a następnie zbudowanie hybrydowego napędu do statków powietrznych będącego uniwersalnym zespołem napędowym. W naszej pracy będziemy się opierać na przykładzie statku – wiropłatu. Ponieważ zawiera on jeden dodatkowy zespół napędowy, który może zostać pominięty przy zastosowaniu tego napędu do innych statków powietrznych (typu samoloty gdzie płat wytwarza siłę nośną). Daje mu to szersze zastosowanie. Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę ekonomii latania – mniejsze zużycie paliwa oraz na zmniejszenie ilości emitowanych spalin i zmniejszenie poziomu hałasu.

INTELIGENTNY ROZWÓJ

INNOWACYJNY STATEK POWIETRZNY, Z KONWERSJĄ URZĄDZEŃ NOŚNYCH

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 6 169 146,00

Wartość dofinansowania: 4 322 355,80

Okres realizacji: 01.01.2018 - 30.09.2022

Celem ogólnym projektu jest opracowanie dwóch nowych konstrukcji latających w jednym, zorganizowanym i skoncentrowanym procesie tworzenia eksperymentalnych podzespołów, ich badań, integracji w konstrukcje latające i testowania na poziomie nowych wyrobów lotniczych. Działania są ambitne, ponieważ zakładają zaoferowanie sprzętu latającego, łączącego walory wiatrakowców i motolotni w jednym, konwertowanym wyrobie i tylko dzięki dużemu doświadczeniu firmy oraz dofinansowaniu zewnętrznemu możliwe jest ich przeprowadzenie w relatywnie krótkim czasie, zanim tą samą ideę zaczną realizować więksi i bogatsi konkurenci zagraniczni. Konstrukcja rozważana w projekcie, na ponad 1000 typów sprzętu lekkiego/ultralekkiego oferowanego w światowych katalogach, nie posiada odpowiednika. Stanowi zatem innowację na poziomie światowym. Na potrzeby projektu przyjęto dla niej nazwę „Wirolotnia”. Z uwagi na przyszłą komercjalizację, celowe jest zaoferowanie na rynku Wirolotni w dwóch wariantach A i B, różniących się poziomem rozwiązań, a tym samym i odbiorcą docelowym. W przypadku firmy AAT bazą będą wiatrakowce, w których produkcji, badaniach i eksploatacji firma należy do grupy liderów światowych.

Regionalny program operacyjny województwa Mazowieckiego

Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 984 492 zł

Wartość dofinansowania: 384 111,96 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 r. - 30.06.2018 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogólnym założeniem projektu jest intensyfikacja internacjonalizacji działalności AVIATION, poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki zagraniczne, rozszerzenie rynku zbytu poza rynek krajowy i rynki międzynarodowe, do których eksport już się odbywa. Cel AAT to ekspansja eksportu na rynek kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zakres projektu obejmuje udział w targach branżowych: – Niemcy, Friedrichshafen, 5-8.04.2017, AERO Friedrichshafen 2017; – Zjednoczone Emiraty Arabskie, jesień 2017, Big Boys Toys – Niemcy, Friedrichshafen, początek kwietnia 2018, AERO Friedrichshafen 2018; i misjach gospodarczych: – USA, Lakeland, 4 – 9.04.2017, SUN ‘n FUN Int’l Fly-In Expo – USA, Oshkosh, 24- 30.07.2017, EAA AIRVENTURE OSHKOSH – Kanada, Toronto, wrzesień 2017, The Canadian International Air Show Udział w targach i misjach wymaga podjęcia następujących działań: opracowanie strategii biznesowej, zaprojektowania i przygotowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajęcia powierzchni wystawienniczej i sprzętu, zaprojektowania i zabudowy stoiska targowego, transport eksponatów, transport i zakwaterowanie uczestników targów i misji, działania informacyjno-promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie oraz uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów na wybrane rynki docelowe. Grupę docelową projektu stanowią odbiorcy międzynarodowi, w szczególności z rynków docelowych, tj.: kanadyjskiego i ZEA. Klientów można podzielić na 4 grupy nabywców: – osoby dojrzałe, bardzo dobrze sytuowane, szukające komfortu i wygody; – szkoły latania do nauki latania; – emerytowani piloci komunikacyjni, którzy kupują wiatrakowce dla rekreacji, możliwości kontynuowania pasji lotniczej; – służby ratownicze (klienci instytucjonalni) do potrzeb ratowniczych, medycznych, patrolowych lub poszukiwawczych.

INTELIGENTNY ROZWÓJ

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 4 599 585 zł

Wartość dofinansowania: 3 259 962 zł

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2019

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych podzespołów dedykowanych do wiatrakowców i ich zabudowę na produktach Wnioskodawcy, z wykorzystaniem nowej technologii spajania wysokowytrzymałych durali lotniczych oraz nadanie im cech funkcjonalnych, do jakich dotychczas nie były w lotnictwie stosowane. Podstawą prac są pozytywne rezultaty zastosowania połączeń klejonych łopat wirnika i socketów ustalających ich skok ogólny dla wzmocnienia lokalnego w krytycznym przekroju mocowania łopat w głowicy. Prace te zostały przeprowadzone we wspólnym projekcie Wnioskodawcę oraz Instytutu Lotnictwa, który również obecnie będzie pełnił rolę podwykonawcy. Celem projektu jest przeniesienie zdobytych doświadczeń na inne podzespoły i poprawa wskaźników efektywności materiałowej w krytycznych elementach produkowanych konstrukcji lotniczych, co powinno przełożyć się jednocześnie na podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa, a także głównych walorów eksploatacyjnych preferowanych przez nabywców. W ramach prac przeprowadzone zostaną badania wytrzymałościowe połączeń klejonych durali z doborem rodzajów kleju, techniki klejenia i przygotowania powierzchni. Przewiduje się wykorzystanie nanorurek węglowych do wzmocnienia wybranych połączeń klejonych. W kolejnym etapie, w oparciu o zoptymalizowaną technologię, zostaną wykonane demonstracyjne warianty krytycznych podzespołów wiatrakowca (łącznik łopat, głowica wirnika, maszt nośny, goleń podwozia), a także dedykowane do ich prób stanowiska badawcze. Podzespoły zostaną poddane próbom funkcjonalnym oraz dowodowym jak dla wyrobów lotniczych. Następnie wyroby te, w swoich ostatecznych formach, zostaną poddane próbom w locie na wytworzonych specjalnie do tego celu platformach latających. W  efekcie produkty firmy AAT zdobędą przewagi techniczne nad produktami konkurencyjnymi, a ponadto otworzy się możliwość rozszerzenia oferty o sprzedaż nowych podzespołów, jako niezależnych wyrobów, co umocni pozycję rynkową Wnioskodawcy na świecie.

BIOSTRATEG

GYROSCAN – Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 13 403 143 zł

Wartość dofinansowania: 10 414 587 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2019

Link do strony projektu: http://gyroscan.ipan.lublin.pl/pl/

Projekt  współfinansowany przez Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju 

w  ramach  programu  „Środowisko  naturalne,  rolnictwo  i leśnictwo” BIOSTRATEG

BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

INNOWACYJNY, WIROPŁATOWY STATEK POWIETRZNY.

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 2.624.116,8 PLN

Wartość dofinansowania: 1.376.055,96 PLN

Okres realizacji: 01.05.2014 – 31.12.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

NOWOCZESNY WIRNIK AUTOROTACYJNY

Nazwa beneficjenta: Instytut Lotnictwa

Wartość projektu: 4.266.234,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3.287.900,00 PLN

Okres realizacji: 01.06.2013 - 31.05.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Konsorcjantem biznesowym beneficjenta jest Aviation Artur Trendak.

DOTACJE NA INNOWACJE

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD KONSTRUKCJĄ INNOWACYJNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE POWYŻEJ 560 KILOGRAMÓW W FIRMIE AVIATION

Nazwa beneficjenta: Aviation Artur Trendak

Wartość projektu: 7.506.471,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3.115.665,00 PLN

Okres realizacji: 01.07.2012 - 31.12.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego