Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa – zapytanie ofertowe

Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa – zapytanie ofertowe

Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa – zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi w zakresie opracowania dokumentu „Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa ARTUR TRENDAK, AVIATION” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów – Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług (konkursu numer RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16). Pobierz zapytanie ofertowe (pdf)”Zapytanie ofertowe

Zobacz również:

19.05.2016

DOSTAWA DO RUMUNII

13.01.2023

NOWY ODDZIAŁ AAT GDAŃSK

19.05.2016

INSTRUKTORZY PILOTAŻU

19.05.2016

LOTERIA W BUKARESZCIE